Zasadniczo pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, oraz najem, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, wskazany przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof, to na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dwa odrębne źródła przychodów. Rozdzielając je ustawodawca przyjął, że decyzja, czy przychody osiągane z wynajmowania posiadanych składników majątku rozliczać jako działalność gospodarcza, czy jako tzw. prywatny najem, generalnie jest autonomiczną decyzją samego wynajmującego.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłacania przez niektórych przedsiębiorców składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie tzw. małego ZUS. Są one skierowane do osób prowadzących działalność na niewielką skalę. Przede wszystkim zmianie ulegnie limit przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej firmy, warunkujący korzystanie z tej ulgi. Natomiast sama podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie zależała od dochodu, a nie jak obecnie - przychodu.

Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu

Wyceny składników aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. W zależności od rodzaju składnika aktywów i pasywów zasady ich wyceny na koniec roku obrotowego zostały przedstawione w tabeli.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wśród uproszczonych form opodatkowania wyróżnia się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ustala się go bowiem jedynie od przychodów. Nie ma więc konieczności ustalania wysokości poniesionych kosztów (inaczej niż przy tradycyjnym sposobie opodatkowania).

Zasady opodatkowania w tej formie reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

saldo ksiegowe

Księgowość opiera się na rachunkach (kontach), których celem jest gromadzenie środków finansowych oraz dokonywanie obrotów tymi środkami. Do typowych czynności zaliczają się wpłaty i wypłaty pieniędzy, które powodują zmiany w stanie rachunku. Jednym z pojęć, które stosuje się do określenia stanu konta jest saldo księgowe. Czym ono jest, jakie ma warianty i jak można je obliczyć?

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych