Prowadzenie własnej działalności gospodarczej oznacza dla właściciela firmy szereg zobowiązań. Jednym z nich jest konieczność systematycznego opłacania podatków. Obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie sprowadzają się głównie do uiszczania takich należności, jak podatek dochodowy (PIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). Przy obliczaniu stawek podatkowych i wpłacaniu ustalonych kwot na konto urzędu skarbowego należy kierować się zasadami zawartymi w prawie podatkowym. Warto dowiedzieć się więcej na jego temat.

 

Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorcy

Osoba, która zakłada własną firmę, musi pamiętać o tym, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją nowego podmiotu gospodarczego. W dalszej kolejności przychodzi czas na opracowanie oraz regularne uzupełnianie rozmaitych dokumentów księgowych. Za najistotniejszy z nich w przypadku przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych uznaje się podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Jest to dokument, za pomocą którego ewidencjonuje się firmowe zyski oraz koszty prowadzenia określonej działalności gospodarczej (także jednoosobowej). Każda zrealizowana w ramach wspomnianej działalności transakcja kupna-sprzedaży określonych towarów lub usług zostaje poświadczona za pomocą faktur. Do wystawiania tego typu dokumentów zobowiązane są firmy współpracujące z innymi podmiotami gospodarczymi.

Warto mieć świadomość, że osoby, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt ewidencjonowany, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji przychodów. Wspomniany dokument w tej sytuacji pełni analogiczną do PKPiR funkcję.

Poza Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów oraz ewidencją przychodów w przedsiębiorstwach prowadzi się także inne dokumenty ewidencyjne, takie jak:

  • ewidencja środków trwałych – rejestr składników firmowego majątku wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • ewidencja wyposażenia – wykaz elementów majątku składających się na wyposażenie danego przedsiębiorstwa;
  • ewidencja sprzedaży VAT – rejestr wykorzystywany do wyliczania sum podatku od towarów i usług, które trzeba opłacić w danym okresie rozliczeniowym.

Do prowadzenia księgowości w firmie zazwyczaj zatrudnia się kompetentnych, doświadczonych specjalistów. Zadanie to przedsiębiorca może także powierzyć pracownikom profesjonalnego biura rachunkowego.  Osobom poszukującym pomocy przy prowadzeniu księgowości warto polecić skorzystanie z usług firmy GOLDEN TAX z Warszawy. Zatrudniani tutaj wysoko wykwalifikowani księgowi przejmują na siebie wszelkie obowiązki związane z wypełnianiem firmowej dokumentacji. Dzięki temu klient może mieć pewność, że dokumenty ewidencyjne przedsiębiorstwa będą prowadzone w należyty sposób, zgodnie z obowiązującymi regułami prawnymi.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego

Jak już było wspomniane, przedsiębiorcy podlegają określonym zobowiązaniom wobec urzędu skarbowego. Osoby te zobligowane są przede wszystkim do regularnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. W zależności od okoliczności obowiązku tego należy dopełniać co miesiąc lub co kwartał. Druga z wymienionych opcji jest bardziej opłacalna dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Specjaliści z biura rachunkowego GOLDEN TAX polecają również skorzystanie z tej możliwości właścicielom nowych firm.

Zaliczka na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości powinna być odprowadzana każdorazowo do 20. dnia miesiąca następującego po osiągnięciu danego zysku. W przypadku rozliczeń kwartalnych obowiązującym terminem jest 20. dzień miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym uzyskano określony przychód.

Na przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT, ciąży również obowiązek comiesięcznego przesyłania do urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. Składany wyłącznie w formie elektronicznej dokument złożony jest z dwóch części:

  • ewidencji VAT (czyli informacji o opodatkowanych podatkiem VAT transakcjach zakupu i sprzedaży dokonanych w danym okresie rozliczeniowym);
  • deklaracji VAT-7 (mogą one występować w dwóch wariantach: JPK_V7M przy rozliczeniach miesięcznych oraz JPK_V7K przy rozliczeniach kwartalnych).

Przy przygotowywaniu dokumentu JPK_VAT mogą uczestniczyć specjaliści z biura rachunkowego GOLDEN TAX. Ich zaangażowanie w tę sprawę oznacza dla klientów pewność opracowania pisma zgodnie z obowiązującymi standardami. Warto wiedzieć, że wszelkich formalności związanych ze składaniem deklaracji VAT-7 i JPK_VAT podatnik musi dopełnić do 25. dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie trzeba także opłacić podatek VAT w ustalonej wysokości. Zapłaty dokonuje się w formie przelewu na Indywidualny Rachunek Podatkowy (IRP).

Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorców zalicza się też konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do właściwego obliczenia tych należności niezbędne jest przygotowanie deklaracji rozliczeniowej. Bardzo ważne jest też opracowanie imiennego raportu uwzględniającego dane osobowe ubezpieczonego. Wszystkich formalności związanych z opłaceniem składek ZUS należy dopełnić do 15. dnia miesiąca (gdy są zatrudniani pracownicy) lub 20. dnia każdego miesiąca (gdy przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie).

Przeczytaj również:

Na czym polega outsourcing kadr i płac?

Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku

Przychód, dochód i obrót - czym się różnią?

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych