Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia własnego biznesu. Niski stopień sformalizowania i praktycznie zerowe koszty sprawiają, że na jej założenie decyduje się znaczna większość przedsiębiorców. Jak i gdzie zarejestrować firmę? O tym w poniższym artykule o zakładaniu działalności gospodarczej krok po kroku!

Czym jest działalność gospodarcza?

Zgodnie z art. 2. u.s.d.g.: Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Kluczowe znaczenie w kontekście zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej ma ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Rejestracja działalności gospodarczej przez internet

Pierwszym krokiem zakładania działalności gospodarczej jest wypełnienie formularza CEIDG-1.
Do 1 lipca 2011 roku, zarejestrowanie firmy możliwe było jedynie: osobiście w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy oraz wysłając wniosek listem poleconym. Obecnie możliwe jest również założenie firmy przez internet za pośrednictwem strony http://firma.gov.pl. Wystarczy uzupełnić zamieszczony na niej wniosek o założenie działalności gospodarczej.

W celu zarejestrowania firmy przez internet, należy wcześniej albo założyć Profil Zaufany (darmowy) bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny). W przypadku ich braku, możliwe jest wysłanie wniosku z obowiązkiem potwierdzenia w ciągu 7 dni tożsamości w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy.

Sprawdź naszą propozycje
pomocy w rejestracji działalności gospodarczej

 

CEIDG-1

Na podanej stronie, gdzie zakładamy działalność gospodarczą, należy uzupełnić formularz CEIDG-1. Muszą znaleźć się w nim:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia i obywatelstwo,
 • adres zamieszkania,
 • kod PKD,
 • nazwa firmy,
 • dane kontaktowe,
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer PESEL,
 • numer NIP – w przypadku braku, zostanie on nadany,
 • numer REGON – w przypadku braku, zostanie on nadany,
 • forma opodatkowania,
 • aktualny Urząd Skarbowy,
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • informacje o firmowym koncie bankowym – jeśli zostanie założone później, potrzebna będzie korekta wniosku CEIDG-1.

Formularz ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP, zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS-u oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania. Rejestrowanie działalności jest zwolnione z opłat. Wpis do CEIDG jest darmowy, podobnie jak rejestracja do VAT.

Nazwa firmy

We wniosku o założenie działalności gospodarczej przedsiębiorca podaje dwie nazwy dla działalności:

 • pełną nazwę – imię i nazwisko oraz tzw. nazwa dodana, czyli dowolne słowa dodatkowe, np. „Jan Nowak Usługi Budowlane”
 • skróconą nazwę – dowolnie wybrane słowa, przykładowo tylko „Nowak Usługi Budowlane”.

Skrócona nazwa firmy, składająca się maksymalnie 31 znaków, podawana jest przede wszystkim dla potrzeb ZUS. Sprawdzi się ona również na materiałach reklamowych – wizytówkach, ulotkach czy banerach.

Numery PKD

Podczas rejestracji firmy należy wskazać także odpowiedni kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) dla firmy. Lista wszystkich kodów dostępna jest na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wybór danego numeru działalności gospodarczej decyduje o tym, czy firma będzie miała prawo do wykonywania poszczególnych czynności w ramach JDG. W toku prowadzonej działalności, jeśli przedsiębiorca zacznie świadczyć kolejne usługi, może w dowolnym momencie dodać nieskończoną ilość kodów.

Wybór formy opodatkowania

Założenie firmy wiąże się także z koniecznością wyboru formy opodatkowania. To szczególnie istotna kwestia, która może mieć wpływ na funkcjonowanie firmy oraz jej sytuację finansową. W polskim prawie przewidziane są następujące formy opodatkowania działalności gospodarczej:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (PIT-36) – przychód pomniejszany jest o koszty i w ten sposób określany jest dochód, od którego przedsiębiorca płaci podatek. Obowiązują dwa progi podatkowe: 18%, a przy dochodzie powyżej powyżej 85 528 zł - 32%. Taka forma polecana jest dla przedsiębiorców ze sporymi firmowymi wydatkami, którzy nie przekroczą drugiego progu.

Podatek liniowy
(PIT-36L) – w podatku liniowym, również liczonym od dochodu, obowiązuje stała 19-procentowa stawka. Na taki sposób opodatkowania decydują się zwykle firmy o wyższych przychodach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
(PIT-28) – podstawą opodatkowania jest przychód, koszty nie są uwzględniane, a stawka opodatkowania zależy od rodzaju działalności. Taką formę warto rozważyć, gdy działalność nie generuje wielu kosztów.

Karta podatkowa
(PIT-16) – stawkę podatku ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego co roku w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość podatku zależy w tym przypadku nie od dochodu, a od rodzaju usług i od ilości mieszkańców w miejscowości, w której działa dana firma. Nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu. Wybraną formę opodatkowania należy wpisać do wniosku CEIDG-1 – w polach o numerach 18 i 19.

 rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku

REGON i NIP

Kolejnymi ważnymi krokami zakładania działalności jest zdobycie numerów: REGON i NIP. Jeśli w chwili zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca miał nadany wcześniej NIP, nie ulega on zmianie. Jeżeli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiadał on NIP-u, zostanie mu on nadany po rejestracji. Numer ten jest niezbędny do celów podatkowych. Z kolei numer REGON stanowi podstawę w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Należy go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. Numer REGON powinien znaleźć się na wszystkich pieczęciach firmowych.

Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym dla celów VAT

Jeżeli przedsiębiorca zamierza zarejestrować się do VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży powinien złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R. Może to zrobić osobiście, listem poleconym bądź drogą elektroniczną.

Rejestracja działalności w ZUS

Wypełniając wniosek CEIDG-1, przedsiębiorca dokonuje jednocześnie zgłoszenia do ZUS. W ciągu tygodnia od rejestracji firmy należy jeszcze udać się do ZUS, by dokonać zgłoszenia swojej osoby do ubezpieczenia. W tym celu wypełnia się druk ZUS ZUA. Jeśli natomiast zakładamy firmę i jednocześnie pracujemy na etacie, właściwym jest druk ZUS ZZA. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, to w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy z pracownikiem powinien zgłosić go do ZUS.
Na druku należy wpisać:

 • REGON przedsiębiorstwa,
 • numer rachunku bankowego firmy,
 • dane personalne,
 • numery NIP,
 • numery i serie dokumentów tożsamości zgłaszanych osób.

Przez pierwsze dwa lata przedsiębiorcy przysługuje tzw. mały ZUS. Dotyczy to także osób, które w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej (nie były też wspólnikami w spółce) oraz nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy.

Sprawdź pełną ofertę naszego biura rachunkowego: https://www.goldentax.com.pl/oferta.html

Dodatkowe zgłoszenia

Przedsiębiorcy, którzy planują zatrudniać pracowników, zobowiązani są udać się do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz sanepidu. Na zgłoszenie do PIP przysługuje 30 dni od daty założenia firmy, zaś do sanepidu – 14 dni. Jeżeli rodzaj prowadzonej działalności związany jest z branżą spożywczą czy gastronomiczną, przedsiębiorcę obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Założenie firmowego rachunku bankowego

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się również z posiadaniem specjalnego rachunku bankowego. 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy, nakładające obowiązek posiadania odrębnego konta firmowego na znaczną część płatników VAT. Obowiązek ten dotyczy podatników VAT, których działalność:

 • obejmuje transakcje w oparciu o towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • a wartość tych transakcji jest równa lub przekracza 15 tys. zł brutto.

Koniecznym w tym przypadku stało się założenie bankowego rachunku firmowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Przedsiębiorcy spełniający powyższe warunki nie mają możliwości rozliczania się za pomocą prywatnych rachunków bankowych. Zmiany te dotyczą też mikroprzedsiębiorców i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

 

 

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych