Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozwiązywania wielu problemów i podejmowania trudnych decyzji. Może się też zdarzyć, że wypadek, choroba, konieczność uzupełnienia wiedzy, chwilowy brak środków finansowych lub inne okoliczności uniemożliwią realizowanie zadań przedsiębiorcy. W takiej sytuacji może on zawiesić działalność na określony czas lub bezterminowo.

Osoba prowadząca firmę ma jednak określone obowiązki — ubezpieczeniowy i rozliczenia z urzędem skarbowym. Czy w chwili złożenia wniosku o przerwę w pracy firmy również ulegają one zawieszeniu, czy też przedsiębiorca jest zobowiązany do kontynuowania rozliczeń i składania deklaracji?

Sprawdź, jakie obowiązki podatkowe ciążą na Tobie w chwili wstrzymania i wznowienia działalności.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności nie jest skomplikowane i nie wymaga dopełniania czasochłonnych formalności czy składania wielu dokumentów. Najprościej możesz to zrobić, jeśli Twoja firma jest jednoosobowa i nie zatrudniasz żadnego pracownika.

Procedura jest tu podobna, jak przy zakładaniu firmy, czyli wymaga wypełnienia wniosku i przekazania go do CEiDG. Wniosek elektroniczny znajdziesz na stronie internetowej, gdzie możesz go uzupełnić i wysłać online. Formularz możesz też wydrukować, wypisać ręcznie i wysłać listem poleconym, a także złożyć osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy. Zanim to zrobisz, musisz jednak pamiętać o tym, że:

 • data zaprzestania działalności nie musi pokrywać się z datą wysłania wniosku, ale może być wcześniejsza niż dzień wypełnienia formularza. Możesz ją też zawiesić później niż kolejnego dnia roboczego,
 • zawieszenie działalności może być okresowe lub bezterminowe. Nie może jednak być krótsze niż 30 dni. Wyjątkiem jest luty,
 • jeśli wskażesz konkretną datę zakończenia przerwy w działaniu firmy, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nastąpi automatycznie, nie później niż następnego dnia roboczego po wskazanej dacie,
 • jeśli zrobisz to bezterminowo, przed powrotem na rynek musisz wypełnić wniosek o wznowienie działalności,
 • informacja do urzędu skarbowego zostanie przekazana automatycznie wraz ze złożeniem wniosku.

Nieco bardziej skomplikowane jest zawieszanie działalności spółki cywilnej. W jej przypadku do składania wniosku CEiDG-1 są zobowiązani wszyscy wspólnicy. Zawieszenie trzeba też zgłosić do GUS i urzędu skarbowego. Wymaga to również przygotowania załącznika CEiDG-SC.

Zeznanie podatkowe w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Prowadzenie firmy nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wobec fiskusa oraz konieczność opłacania składek ZUS. Rozliczenia są dokonywane w systemie rocznym. Dlatego wstrzymując działanie firmy na miesiąc, dwa czy pół roku, przez część okresu rozliczeniowego nadal musisz spełniać ten obowiązek.

A co z okresem zawieszenia działalności? Otóż bez względu na długość przerwy w pracy firmy roczne zeznanie musisz złożyć zawsze w wyznaczonych odgórnie terminach, czyli:

 • PIT-36 i PIT 36L – do 30 kwietnia,
 • PIT-28 - do końca lutego,
 • formularz PIT-16A (zestawienie miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne) obowiązujący przy rozliczeniu w formie karty podatkowej – do 31 stycznia,
 • CIT-B – do 31 marca.

Deklarację musisz złożyć również wtedy, gdy Twoja firma miała roczną przerwę i nie osiągnęła żadnych dochodów. Skorzystaj z oferty: Rozliczanie PIT

Podatek dochodowy przy zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który jedynie zawiesił działalność swojej firmy, musi nadal wypełniać swoje obowiązki wobec urzędu skarbowego. Nie oznacza to jednak, że za okres, w którym firma nie pracowała i nie miała żadnych obrotów, musi on odprowadzać podatek. Należność ta bowiem wynika z uzyskiwania dochodów, a skoro ich nie ma, to nie istnieje też podstawa do naliczenia zobowiązania.

Nie każda forma opodatkowania jednak jest tak oczywista. Czy odprowadzanie zaliczek nie jest konieczne w każdym przypadku?

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych – jeśli wnioskodawca wybrał tę formę rozliczania się z fiskusem, bez względu na to, czy obowiązuje stawka 17 i 32% – nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w okresie zawieszenia.
 • Rozliczenie według stawki liniowej 19% – nie ma obowiązku wpłacania zaliczek.
 • Rozliczenie formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych — w okresie przerwy ryczałt nie obowiązuje.
 • Rozliczenie w formie karty podatkowej – nie ma obowiązku opłacania karty w okresie przerwy, a jeśli jest ona dłuższa niż 30 dni, w kolejnym miesiącu opłata jest pomniejszona o 1/30 obowiązującej kwoty za każdy dzień zawieszenia.

W przypadku rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, liniowego oraz karty podatkowej zwolnienie obowiązuje za dany okres przerwy. Dotyczy to również sytuacji, gdy obowiązek zapłaty zaliczek powstanie w okresie zawieszenia.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Jeśli chcesz odwiesić działalność, możesz to zrobić na kilka sposobów. Jeśli we wniosku o jej zawieszenie podałeś datę końcową, odbędzie się to automatycznie. W przeciwnym razie jesteś zobowiązany do wysłania kolejnego wniosku o wznowienie działalności gospodarczej do urzędu miasta lub gminy. Dostarczenie dokumentu jest możliwe na trzy sposoby:

 • bezpośrednio w urzędzie, gdzie urzędnik potwierdzi dane z dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP i inne wpisane informacje,
 • online – możesz wypełnić wniosek przez Internet i wysłać go elektronicznie,
 • wysyłka druku listem poleconym.

W przypadku wyboru pierwszej opcji wnioskodawca nie musi tego robić osobiście. Dokument może dostarczyć w jego imieniu osoba, która ma pełnomocnictwo. W dwóch ostatnich przypadkach, jeśli zajdzie potrzeba skorygowania lub uzupełnienia wniosku, zostaniesz wezwany do urzędu pisemnie lub telefonicznie.

Powinieneś też wiedzieć, że nie będziesz musiał zapłacić żadnej opłaty skarbowej, a działalność gospodarczą możesz wznowić w dniu złożenia wniosku.

Przeczytaj: Rejestracja działalności gospodarczej - krok po kroku

Podatki dochodowe po wznowieniu działalności gospodarczej

Po wznowieniu działalności firmy ponownie przejmujesz na siebie standardowe obowiązki odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS oraz należności dla US. Obowiązek ten odnawia się już następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Przy rozliczaniu się według skali podatkowej (17 i 32%) lub według stawki liniowej (19%) wpłacasz zaliczki za każdy miesiąc w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Wysokość zaliczki powinna też uwzględnić ewentualne dochody uzyskane w okresie zawieszenia. Jeśli takie dochody uzyskałeś przy rozliczeniu ryczałtem, to należną składkę obliczasz już następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wznowienie działalności i wpłacasz na rachunek US do dnia 20. kolejnego miesiąca (lub kwartału, jeśli rozliczasz się kwartalnie).

Jeśli planujesz przerwę w pracy firmy, musisz też dowiedzieć się, czy wstrzymanie ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku do ewidencji. Poza tym, jeśli po powrocie na rynek zechcesz znów zatrudnić tych samych pracowników, musisz ponownie zgłosić ich do ZUS. Dotyczy to również najbliższej rodziny. Za datę powstania obowiązku opłacania składek uznaje się datę ponownej rejestracji i zamieszczenia danych w CEiDG.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych