Zasadniczo osoba prowadząca pozarolniczą działalność może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od dowolnie zadeklarowanej przez siebie podstawy wymiaru. Przy czym, zaproponowana przez nią kwota nie może być jednak niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. W 2021 r. najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla tych osób wynosi 3 155,40 zł.

Pewna grupa przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie firmy może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Prawo do tej preferencji wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W 2021 r. minimalna jej wysokość to 840 zł (tj. 30% z kwoty 2 800 zł).

Dla kogo ulga?

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru nie przysługuje wszystkim osobom rozpoczynającym działalność. Tylko bowiem osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców (tj. na podstawie wpisu do CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, mogą korzystać z tej preferencji. Muszą jednak spełniać warunki określone w art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Do grona przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do ulgowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zalicza się tych, którzy nie:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadzili innej pozarolniczej działalności,
  • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie     przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali w ramach stosunku pracy     (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru może także korzystać osoba, która korzystała z 6-miesięcznej ulgi na start.

Komu ulga nie przysługuje?

Z preferencji tej nie mogą skorzystać pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

  • twórcy i artyści,
  • wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik     jednoosobowej spółki z o.o.,
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub z której przychody są przychodami z działalności     gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie Prawa oświatowego.

Trzeba pamiętać, że omawianej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie stosuje się w stosunku do osób rozpoczynających współpracę przy prowadzeniu takiej działalności, nawet jeżeli sam przedsiębiorca z niej korzysta.

Sprawdź pełną ofertę obsługi księgowej w Warszawie: https://www.goldentax.com.pl/oferta.html

Okres trwania ulgi

Nowy przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnej płacy przez 24 miesiące kalendarzowe. Okres ten liczy się od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku natomiast osoby, która po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej korzystała z ulgi na start, okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przy ustalaniu okresu opłacania składek od niższej podstawy bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Na przykład, gdy przedsiębiorca (spełniający warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru) rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 1 września 2019 r., to w jego przypadku prawo do opłacania składek społecznych od obniżonej podstawy wymiaru przysługuje mu za okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Gdyby przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności chociaż dzień później, tj. 2 września 2019 r., wtedy prawo do opłacania składek społecznych od niższej podstawy wymiaru przysługiwałoby mu za okres od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r. W tym bowiem przypadku upływ pełnych miesięcy kalendarzowych liczyłby się od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Warto też pamiętać, że do okresu ulgowego ZUS wlicza się czas, w którym przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, np. z powodu zawieszenia działalności gospodarczej czy podlegania tym ubezpieczeniom z innego tytułu.

Zachęcamy do przeczytania pozostałych artykułów:

https://www.goldentax.com.pl/blog/31-rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej-krok-po-kroku.html

https://www.goldentax.com.pl/blog/30-wybor-formy-opodatkowania-2020.html

 

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych