Wśród uproszczonych form opodatkowania wyróżnia się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ustala się go bowiem jedynie od przychodów. Nie ma więc konieczności ustalania wysokości poniesionych kosztów (inaczej niż przy tradycyjnym sposobie opodatkowania).

Zasady opodatkowania w tej formie reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto może wybrać ryczałt?

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają, co do zasady, przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zatem prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r. zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami będą mieli podatnicy, którzy w 2019 r. osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł (250.000 euro × 4,3734 zł/euro) lub osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.093.350 zł.

Wyłączenia z ryczałtu

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z zastrzeżeniem prywatnego najmu) nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 1. prowadzenia aptek,
 2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy,
 6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 1. a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 2. b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 3. c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeśli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów bądź ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ryczałt ewidencjonowany

Wybór ryczałtu

Przedsiębiorca, który chce korzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, musi w określonym terminie złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Regulacje w tym zakresie zawiera art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie o wyborze tzw. ryczałtu ewidencjonowanego na formę opodatkowania na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według jego miejsca zamieszkania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Dokonany wybór będzie również dotyczył lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik we wskazanym terminie złoży oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania, albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o pdof. Wskazane oświadczenia podatnicy mogą składać na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Sprawdź pełną ofertę naszego biura rachunkowego: https://www.goldentax.com.pl/oferta.html

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym zasadniczo stanowi przychód niepomniejszony o koszty jego uzyskania. Przychód ten jednak ryczałtowiec może obniżyć o odliczenia:

 • z tytułu wydatków wskazanych w art. 26 i art. 26h ustawy o pdof (w tym m.in. darowizny, ulgę rehabilitacyjną i termomodernizacyjną), jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych na podstawie przepisów ustawy o pdof oraz
 • z tytułu strat z działalności gospodarczej poniesionych w okresie korzystania z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o pdof.

O wysokości stawki ryczałtu decyduje rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W 2020 r. w stosunku do przychodów z działalności gospodarczej będą obowiązywać stawki: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Jeżeli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, wysokość ryczałtu ustala się przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego rodzaju działalności. Jeśli jednocześnie podatnicy korzystają z odliczeń, należy dokonywać ich od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów opodatkowane różnymi stawkami pozostają w ogólnej kwocie przychodów.

Zasady opłacania ryczałtu

Reguły opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określono w art. 21 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wynika z niego, że ryczałt można opłacać miesięcznie lub kwartalnie.

Ryczałt ewidencjonowany obliczony za okresy miesięczne mogą płacić wszyscy podatnicy stosujący tę formę opodatkowania. Ryczałt kwartalny w 2020 r. będą natomiast mieli prawo opłacać podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły 25.000 euro, czyli 109.335 zł.

O wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

Od kwoty ryczałtu odlicza się zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Obniżenie może mieć miejsce, jeżeli składki nie zostały odliczone od podatku dochodowego.

Ryczałtowcy składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu w roku podatkowym na formularzu PIT-28 od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Przeczytaj również: Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku

 

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych