Rejestracja spółek

Polskie prawodawstwo przewiduje możliwość rejestracji różnych rodzajów spółek - jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, cywilnych. Wybór najkorzystniejszej formy prawnej wymaga konsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie. Każda spółka charakteryzuje się odrębnymi uregulowaniami prawnymi, w tym różnym zakresem praw i obowiązków wspólników.

Kancelaria Rachunkowości GOLDEN TAX specjalizuje się w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej spółki, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wspólników. Posiadamy także doświadczenie w przekształcaniu, likwidacji i rejestracji zmian w spółce. Organizujemy i obsługujemy Zgromadzenie Wspólników.

Sprawdź naszą pozostałą ofertę księgowości!

Gdzie zarejestrować działalność gospodarczą?

Rejestracji firmy dokonuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można złożyć online (obowiązkowy podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP) lub w Urzędzie Miasta bądź Gminy.

Wniosek złożony do CEIDG jest jednocześnie:

● wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

● wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

● zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP)

● zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS)

● oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nasza oferta

Kancelaria Rachunkowości GOLDEN TAX działająca na terenie miasta Warszawa oferuje kompleksowe usługi w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, w tym spółek. Zajmujemy się:

● Doradztwem podatkowym w zakresie wyboru najkorzystniejszej dla Klienta formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz sporządzeniem niezbędnych pism i formularzy do właściwych Urzędów Skarbowych.

● Wypełnianiem obowiązkowych formularzy w celu zgłoszenia działalności do CEIDG lub właściwego Urzędu Miasta lub Gminy.

● Sporządzaniem pozostałych formularzy, druków i pism w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej do pozostałych urzędów i instytucji - ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Pracy, itd.

● Przygotowaniem projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji uchwał, zarządzeń itp.

● Bieżącą obsługą firm oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych