Założenie działalności gospodarczej wiąże się z dopełnieniem przez przedsiębiorcę wielu obowiązków. Jednym z nich jest określenie obszaru bądź obszarów wykonywanej działalności, poprzez wskazanie właściwego dla niej kodu PKD. Podpowiadamy, czemu służy Polska Klasyfikacja Działalności, jak zbudowany jest kod PKD oraz jak właściwie go wybrać.

Co to jest PKD?

Od 2008 roku przedsiębiorców obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (skrót PKD). Stanowi ona umowną klasyfikację rodzajów działalności w formie zbioru kodów, za pomocą których określa się rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej. Jednym z obowiązków nowych przedsiębiorców jest wskazanie właściwego dla nich kodu PKD. Wybór ten jest ważny przede wszystkim z z uwagi na późniejszą możliwość wykonywania działalności. Oprócz tego, informacje przekazywane przez przedsiębiorców służą gromadzeniu danych statystycznych. Mogą mieć również znacznie podczas pozyskiwania dotacji, udziału w przetargach czy chęci zmiany formy opodatkowania na inną niż zasady ogólne.

Baza kodów PKD

Baza PKD została podzielona na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. Taki podział ma na celu ułatwić wyszukanie kodu. Kod PKD to pięcioznakowy symbol o następującej strukturze:

 • sekcja - poziom oznaczony jednoliterowym symbolem, 21 rodzajów działalności,
 • dział - poziom określony dwucyfrowym kodem numerycznym, 88 rodzajów działalności,
 • grupa - poziom oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym, 272 rodzaje działalności,
 • klasa - poziom mający czterocyfrowe oznaczenie w formie kodu numerycznego, 615 rodzajów działalności,
 • podklasa - poziom oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, 654 rodzaje działalności.

Sprawdź też: Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Co to jest PKD?

Struktura kodów PKD

Pierwszym, ogólnym poziomem PKD są sekcje, które obejmują działalności:

 • sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • sekcja B - górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C - przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F - budownictwo,
 • sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H - transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J - informacja i komunikacja,
 • sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P - edukacja,
 • sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S - pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U - organizacje i zespoły eksterytorialne.

Kiedy trzeba wybrać kod PKD?

Przedsiębiorca wskazuje właściwy dla niego kod podczas zakładania działalności gospodarczej, a dokładnie przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1. Dla spółek rejestrowanych w KRS, konieczne jest wpisanie kodu do umowy spółki. Na początku należy wybrać przynajmniej jeden podstawowy rodzaj działalności wg PKD. Z czasem można dodać kolejne - nie została bowiem wskazana maksymalna liczba kodów przyporządkowanych dla jednej firmy. Na formularzu głównym można podać maksymalnie do 7 kodów PKD. Kolejne należy wpisać w załączniku CEIDG-RD.

Przedsiębiorca może rozszerzyć lub zawęzić listę wybranych kodów w dowolnym momencie. Zmiany w zakresie PKD nie wiążą się z żadnymi kosztami. Przedsiębiorca, która prowadzi działalność wykraczającą poza wybrany kod PKD, musi liczyć się z odmową odliczenia kosztów uzyskania przychodów przez organa skarbowe. Zaniedbanie obowiązku w zakresie PKD podlega odpowiedzialności karnej. Na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.

Jak sprawdzić PKD firmy?

Sprawdzanie informacji o swojej firmie, jak też weryfikacja kontrahentów, to czynności możliwe dzięki stronie CEIDG i opcji „Znajdź przedsiębiorcę”. Można na niej sprawdzić PKD firmy wpisując jej NIP lub dane teleadresowe. Po ich podaniu wyświetlona zostanie lista kodów PKD przypisanych firmie.

Wyszukiwarka kodów PKD

Wyszukiwaniu kodów PKD służy specjalna wyszukiwarka dostępna na stronie www.biznes.gov.pl. Pozwala ona na szybkie i wygodne wyszukiwanie kodów na podstawie wpisywanych haseł. Oprócz tego znajdziemy tu czytelną listę kodów wraz z przyporządkowanymi do nich rodzajami działalności. Poza oficjalną wyszukiwarką kodów, w internecie dostępne również inne, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy poszukujący właściwego dla siebie kodu lub osoby chcące sprawdzić PKD danej firmy.

W razie wątpliwości podczas wyboru kodu, przedsiębiorca może wystąpić z Urzędu Statystycznego w Łodzi. To odpłatna usługa, w ramach której wydawana jest indywidualna decyzja odnośnie tego, jaki kod powinien być zastosowany w konkretnym przypadku.

Zobacz ofertę: Biuro rachunkowe Warszawa Wola

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych