Oferta

 

KSIĘGI HANDLOWE

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

 • Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT

 • Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

 • Możliwość przekazywania dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca Warszawy – GRATIS.

 • Trzy miesiące obsługi księgowej rabat w wysokości 50%

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

 • Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT

 • Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

 • Możliwość przekazywania dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca Warszawy – GRATIS.

 • Trzy miesiące obsługi księgowej – GRATIS

 

KADRY I PŁACE

 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek

 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek

 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

  • zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,

  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

 • Księgowość płacowa

 • Kalkulacja wynagrodzeń

 • Prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych

 • Możliwość przekazywania dokumentów kadrowo-płacowych drogą elektroniczną.

 

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH W CEIDG-1

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej przyszłej działalności gospodarczej

 • Wypełnienie niezbędnych formularzy w celu zgłoszenia nowej działalności do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy

 • Doradztwo podatkowe w zakresie wyboru, najdogodniejszej dla Klienta, formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz sporządzenie niezbędnych pism i formularzy w tym zakresie do właściwych Urzędów Skarbowych.

 • Sporządzenie innych niezbędnych formularzy, druków i pism dot. uruchomienia działalności gospodarczej do pozostałych urzędów i instytucji (np. ZUS, Urzędu Statystycznego, Urzędu Pracy, itd)

 • Rejestracja firm w CEIDG, w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które podpiszą umowę z Kancelarią Golden Tax – GRATIS.

   

 REJESTRACJA SPÓŁEK W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

 • Wsparcie w zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu oraz likwidacji spółek (z o. o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, parterskich, cywilnych)

 • Sporządzanie umów i statutów spółek

 • Rejestracja zmian w spółce

 • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej

 • Przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji uchwał, zarządzeń itp.

 • Bieżąca obsługa firm oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego

 • Organizowanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników

 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw związana z Krajowym Rejestrem SądowymSPORZĄDZANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH (PIT, VZM)

 • Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych

 • Z przychodów/dochodów z wynajmu lub dzierżawy:

 •        a) dla ryczałtowców - PIT-28,

 •        b) zasady ogólne – PIT-36;

 • Z dochodów ze stosunku pracy: PIT-37;

 • Z dochodów z umów zlecenia i o dzieło: PIT-37;

 • Z dochodów z rent i emerytur: PIT-37;

 • Z dochodów z papierów wartościowych: PIT-38.

 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie deklaracji związanych z prywatnym wynajmowaniem lokali

 • Sporządzanie deklaracji i pisanie pism różnych

 • Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM)

 • Sporządzanie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Sporządzanie umów i deklaracji podatku od spadków i darowizn

Doradzamy jak najkorzystniej rozliczyć podatek i jakie ulgi zastosować, aby optymalnie wykorzystać przysługujące w danym roku podatkowym odliczenia.POZOSTAŁE USŁUGI

 • Sprawozdania i raporty finansowe

 • Analizy finansowe

 • Controlling

 • Doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących

 • Reprezentacja Klienta w US, ZUS i GUS

 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

 • Przygotowywanie wniosków kredytowych

 • Monitoring płatności

 • Przygotowywanie przelewów w imieniu Klienta

 • Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

 • Wsparcie w procesie budowania działu księgowości wewnętrznej

 • Konsultacje z zakresu planowania i organizacji schematów funkcjonowania firmy

 • Przeprowadzanie kontroli ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo - płacowej